منطق درس سوم

حجم فایل : 554.9 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 43
بنام خدا منطق
درس سوم «چارچوب»
دانش آموز عزیز:
شما در این درس خواهید دانست مفاهیم در منطق به دو دسته تقسیم می شوند: مفاهیم جزئی و مفاهیم کلی.

در ادامه با مفاهیم جزئی و کلی آشنا می شوید و خواهید توانست مفاهیم جزئی را از مفاهیم کلی تشخیص دهید.

پس از آن متوجه می شوید بین دو مفهوم چهار نسبت می تواند برقرارشود که به آنها نسبت های چهارگانه یا (نسب اربع) می گویند.

سپس هر یک از این نسبت های چهارگانه را خواهید شناخت.


در ادامه با مفهوم ذاتی و عَرَضی آشنا می شوید و با اوصافی آشنا می شوید که بتوانید مفاهیم ذاتی را از مفاهیم عَرَضی بازشناسی کنید.

از درس دوم آموختیم که ما برای آنکه بتوانیم یک مفهوم را تعریف کنیم نیاز به استفاده از مفاهیمی داریم که مرتبط با معرَّف باشد اکنون دو سؤال ایجاد می شود.
1- کدام دسته از مفاهیم قابلیت استفاده در تعریف را دارند؟

2- بین مفاهیم مختلف چه رابطه هایی می تواند وجود داشته باشد؟ نکته (1):
اسم های خاص یااسم های عَلَم و هر چه با قیداین و آن مشخص شودمفاهیمی جزئی هستند.

مثل: توکیو، ابن سینا واین میز وآن درخت و....نکته (2):
تصور افراد از پدر، مادر،و دوست خود و ... جزءمفاهیم جزئی محسوبمی شوند. مثل: پدر من، دوست من، ماشین من و...


نکته(3):
بعضی مفاهیم کلی ممکن است هیچ مصداقی در خارج نداشته باشند بلکه جنبه ذهنی یا فرضی یا وهمی دارند مثل: عدالت، آزادی، حیا، سیمرغ، کوه یاقوت و یا غول شاخدار، انسان پنج سر و ...
نکته4-
مفاهیم جزئی در تعریف قابل استفاده نیستند و ما در تعریف همواره از مفاهیم کلی بهره می گیریم. لذا ما در منطق صرفاً مفاهیم کلی را مورد بررسی قرار می دهیم.
اگر دو مفهوم کلی را از جهت صدق بر مصداق هایشان
با هم مقایسه کنیم چهار حالت رخ می دهد قضایای که از رابطۀ بین این دو مفهوم شکل می گیرد به صورت زیر است.
هر انسانی ناطق است.
هر ناطقی انسان است.
معمولاً رابطه تساوی را با دو دایرۀ منطبق بر هم نشان می دهد. قضایایی که از این دو مفهوم بدست می آید به صورت زیر است:
هیچ انسانی سنگ نیست.
هیچ سنگی انسان نیست.
برای نشان دادن رابطه تباین از دو دایرۀ جدا از هم استفاده می کند.
سنگ انسان قضایایی که از این دو مفهوم بدست می آید به صورت زیر است:
هر تهرانی ایرانی است.
بعضی ایرانی ها تهرانی هستند.
بعضی ایرانی ها تهرانی نیستند.
در منطق رابطۀ عموم و خصوص مطلق را با دو دایرۀ داخل هم نشان می دهند. قضایایی که از رابطۀ این دو مفهوم حاصل می شود بدین صورت است.
بعضی دانش آموزان ایرانی هستند.
بعضی دانش آموزان ایرانی نیستند.
بعضی ایرانی ها دانش آموز هستند.
بعضی ایرانی ها دانش آموز ن...